Koło Myśliwskie Szarak

PL DE

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

PL DE

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Obwody

Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej na terenie całego kraju regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713). Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Gospodarka łowiecka jest to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny, prowadzona w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców w oparciu o roczne plany łowieckie oraz wieloletnie łowieckie plany hodowlane. Obszar całego kraju podzielony jest na ponad 5100 obwodów łowieckich. Obwód łowiecki jest to obszar gruntów o ciągłej powierzchni liczącej co najmniej trzy tysiące hektarów, na którym istnieją odpowiednie warunki do prowadzenia gospodarki łowieckiej. Obwody tworzy wojewoda, uwzględniając zasadę: optymalnego zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony, zachowania i rozwoju populacji zwierząt łownych; unikania dzielenia zbiorników wodnych oraz wytyczania granic po naturalnych, trwałych i wyraźnych znakach w terenie. W skład obwodów łowieckich nie wchodzą: parki narodowe i rezerwaty przyrody, miasta i miejscowości w granicach obejmujących zabudowania, budowle, zakłady i urządzenia oraz tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe i inne cele gospodarcze, a także obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym w granicach ich ogrodzeń. Obwody łowieckie dzielą się na leśne (co najmniej 40% powierzchni lasu) oraz polne (pozostałe). Podlegają one wydzierżawieniu kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego, bądź decyzją ministra właściwego do spraw środowiska pozostają wyłączone z wydzierżawiania (obecnie ponad 300). Obwody łowieckie leśne wydzierżawia, na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, regionalny dyrektor PGL Lasy Państwowe, zaś polne – starosta. Kategoryzacja obwodów łowieckich uwzględnia liczebność poszczególnych gatunków zwierzyny w określonych środowiskach jej bytowania,rodzaj i wielkość jej pozyskania oraz nasilenie czynników antropogeniczych.

Obwody

Obwód nr 37

Wólka Lipowa, Brzozowa, Duranów, Karczemka, Wólka Pętkowska, rzeka Kamienna, Czekarzewice II, Tarłów

Obwód nr 602

Ruszkowice, Borkowice, Radestów, Ninków, Gaworek, Wandów, Rzuców, Kochanów, Rusinów, Bryzgów, Długa Brzezina, Wawrzynów, Kuźnica, Janów, Gwarek, Młyny

Obwód nr 580

Jarosławice, Kowala, Duszocina, Wolanów, Garno, Jabłonica, Domaniów, Głogów, Młódnice, Krzyszkowice

Obwód nr 575

Zakrzewska Wola, Zakrzew, Golędzin, Zatopolice, Wacławów, Kowala Duszocina, Jaszowice, Krzyszkowic, Młódnice, Głogów, Domaniów, Przytyk

Projekt i wykonanie:pawelec.info